Arbeidsvoorwaarden

DC Klinieken is een keten van medische centra. Voor al onze centra gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden, zoals beloning, werktijden en pensioen staan beschreven in het personeelshandboek. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van onze arbeidsvoorwaarden.

Arbeidstijden

De arbeidsduur bedraagt bij een fulltime dienstverband 36 uur per week. De formele werktijden binnen DC Klinieken liggen tussen 7.30 en 18.00 uur. Bij DC Klinieken bestaat een volle werkdag uit 8 werkuren. In de praktijk betekent dit dat er door de individuele werknemer bij fulltime dienstverband of 4,5 dag per week zal worden gewerkt of 1 maal in de 2 weken een roostervrije dag wordt opgenomen.

Collectieve ziektekostenverzekering

DC Klinieken heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Avero-Achmea. Hierdoor wordt een kortingpercentage op de af te dragen premie tot 7% behaald. Deelname aan deze zorgverzekering is vrijwillig.

Pensioenregeling

DC Klinieken heeft een pensioenregeling welke is ondergebracht bij AEGON. Iedere werknemer, in loondienst van DC Klinieken, moet deelnemen aan deze pensioenregeling.

Salaris

Het salaris hangt af van het niveau en de zwaarte van de functie. DC Klinieken hanteert een functiewaarderingssysteem om de zwaarte van de functie te bepalen; deze is mede afhankelijk van de ervaring en specialisatie.

Eindejaarsuitkering

Werknemers die goed functioneren kunnen een eindejaarsuitkering van 8,33% ontvangen van het bruto jaarsalaris, uit te keren in de maand december van het betreffende jaar. De eindejaarsuitkering wordt berekend over het bruto jaarsalaris in het jaar van uitbetaling exclusief vakantiegeld. Indien men slechts een deel van het voorafgaande jaar heeft gewerkt, wordt naar rato uitgekeerd. De eindejaaruitkering dient beschouwd te worden als een bonus.

Vakantiegeld

Elk jaar krijg je in de maand mei 8% van je brutoloon uitbetaald als vakantiegeld.

Vakantiedagen

Iedere werknemer krijgt voor een 36-urige werkweek 166 vakantie uren.

Extra roostervrije uren

Om de doelstelling van het DC Klinieken altijd te kunnen realiseren, wordt een flexibele houding met betrekking tot de vastgestelde arbeidsuren gevraagd. Ter compensatie voor het soms langer moeten doorwerken, biedt werkgever aan werknemer als extra bonus roostervrije uren. Op fulltime basis is dit 50 uur per jaar.